xyz資訊工坊

xyz 軟體補給站

  商品編號: DVDXX16784
  商品名稱: 吉他教程視頻 魅力民謠吉他高清視頻+電子教程 //吉他和弦終極訓練視頻+教材
  語系版本:
  運行平台:
  更新日期:
  光碟片數: 1片
  銷售價格: $100元
  熱門標籤:
您可能感興趣:
您可能也喜歡:
DVDXX15910-4--教程 Vue 2.0 移動端音樂App(視頻)
DVDXX15916-2--教程 Angular 打造企業級協作平臺(視頻)//高性能可擴展mysql(視頻)
DVDXX15918-2--教程 手把手從0打造電商平臺-前端(視頻)//全面系統講解CSS 工作應用+面試一步搞定(視頻)
DVDXX15908-3--教程 vue.js高仿餓了么(視頻)
DVDXX15914-2--教程 慕課 php從基礎到原生開發(視頻)
吉他教程視頻 魅力民謠吉他高清視頻+電子教程 //吉他和弦終極訓練視頻+教材

│  
├─吉他和弦終極訓練教材+視頻
│  │  
│  └─吉他和弦終極訓練 教材
│          
└─魅力民謠吉他1-10全本電子高清教程+音視頻
    ├─魅力民謠吉他+1
    │      
    ├─魅力民謠吉他+10
    │  │  魅力民謠吉他十.pdf
    │  │  魅力民謠吉他十視頻.mp4
    │  │  
    │  └─魅力民謠吉他十音頻
    │          Desafinado.mp3
    │          Genie.mp3
    │          I'm yours.mp3
    │          OAOA(快板).mp3
    │          OAOA(慢板).mp3
    │          可惜不是你.mp3
    │          我不會喜歡你.mp3
    │          旅行的意義.mp3
    │          殘酷的天使.mp3
    │          沒那么簡單.mp3
    │          瑰寶.mp3
    │          那些年.mp3
    │          
    ├─魅力民謠吉他+2
    │  │  01.wmv
    │  │  02.wmv
    │  │  03.wmv
    │  │  04.wmv
    │  │  05.wmv
    │  │  06.wmv
    │  │  07.wmv
    │  │  08.wmv
    │  │  09.wmv
    │  │  10.wmv
    │  │  11.wmv
    │  │  12.wmv
    │  │  13.wmv
    │  │  14.wmv
    │  │  15.wmv
    │  │  16.wmv
    │  │  魅力民謠吉他 2.pdf
    │  │  
    │  └─MP.3
    │          MELI2-01.MP3
    │          MELI2-02.MP3
    │          MELI2-03.MP3
    │          MELI2-04.MP3
    │          MELI2-05.MP3
    │          MELI2-06.MP3
    │          MELI2-07.MP3
    │          MELI2-08.MP3
    │          MELI2-09.MP3
    │          MELI2-10.MP3
    │          MELI2-11.MP3
    │          MELI2-12.MP3
    │          
    ├─魅力民謠吉他+3
    │  │  AVSEQ01.wmv
    │  │  AVSEQ02.wmv
    │  │  魅力民謠吉他 3.pdf
    │  │  
    │  └─木吉他演奏曲
    │          MELI3-01.MP3
    │          MELI3-02.MP3
    │          MELI3-03.MP3
    │          MELI3-04.MP3
    │          MELI3-05.MP3
    │          MELI3-06.MP3
    │          MELI3-07.MP3
    │          MELI3-08.MP3
    │          MELI3-09.MP3
    │          MELI3-10.MP3
    │          
    ├─魅力民謠吉他+4
    │  └─魅力民謠吉他+4
    │      │  01.wmv
    │      │  02.wmv
    │      │  魅力民謠吉他 4.pdf
    │      │  
    │      └─木吉他演奏曲目
    │              MELI4-01.MP3
    │              MELI4-02.MP3
    │              MELI4-03.MP3
    │              MELI4-04.MP3
    │              MELI4-05.MP3
    │              MELI4-06.MP3
    │              MELI4-07.MP3
    │              MELI4-08.MP3
    │              MELI4-09.MP3
    │              MELI4-10.MP3
    │              MELI4-11.MP3
    │              MELI4-12.MP3
    │              MELI4-13.MP3
    │              
    ├─魅力民謠吉他+5
    │  │  01.wmv
    │  │  02.wmv
    │  │  03.wmv
    │  │  04.wmv
    │  │  05.wmv
    │  │  06.wmv
    │  │  07.wmv
    │  │  08.wmv
    │  │  09.wmv
    │  │  10.wmv
    │  │  11.wmv
    │  │  12.wmv
    │  │  13.rar
    │  │  14.wmv
    │  │  15.wmv
    │  │  魅力民謠吉他 5.pdf
    │  │  
    │  └─木吉他曲目
    │          MELI-01.MP3
    │          MELI-02.MP3
    │          MELI-03.MP3
    │          MELI-04.MP3
    │          MELI-05.MP3
    │          MELI-06.MP3
    │          MELI-07.MP3
    │          MELI-08.MP3
    │          MELI-09.MP3
    │          MELI-10.MP3
    │          MELI-11.MP3
    │          MELI-12.MP3
    │          MELI-13.MP3
    │          
    ├─魅力民謠吉他+6
    │  │  1.MP4
    │  │  10.MP4
    │  │  11.MP4
    │  │  12.MP4
    │  │  13.MP4
    │  │  2.MP4
    │  │  3.MP4
    │  │  4.MP4
    │  │  5.MP4
    │  │  6.MP4
    │  │  7.MP4
    │  │  8.MP4
    │  │  9.MP4
    │  │  魅力民謠吉他 6.pdf
    │  │  
    │  └─木吉他演奏曲目
    │          01.MP3
    │          02.MP3
    │          03.MP3
    │          04.MP3
    │          05.MP3
    │          06.MP3
    │          07.MP3
    │          08.MP3
    │          09.MP3
    │          10.MP3
    │          
    ├─魅力民謠吉他+7
    │  │  01.wmv
    │  │  02.wmv
    │  │  03.wmv
    │  │  04.wmv
    │  │  05.wmv
    │  │  06.wmv
    │  │  07.wmv
    │  │  08.wmv
    │  │  09.wmv
    │  │  10.wmv
    │  │  11.wmv
    │  │  12.wmv
    │  │  13.wmv
    │  │  14.wmv
    │  │  15.wmv
    │  │  魅力民謠吉他 7.pdf
    │  │  
    │  └─木吉他演奏曲目
    │          01.MP3
    │          02.MP3
    │          03.MP3
    │          04.MP3
    │          05.MP3
    │          06.MP3
    │          07.MP3
    │          08.MP3
    │          09.MP3
    │          10.MP3
    │          11.MP3
    │          12.MP3
    │          13.MP3
    │          
    ├─魅力民謠吉他+8
    │  │  01.wmv
    │  │  魅力民謠吉他 8.pdf
    │  │  
    │  └─木吉他演奏曲目
    │          01.MP3
    │          02.MP3
    │          03.MP3
    │          04.MP3
    │          05.MP3
    │          06.MP3
    │          07.MP3
    │          08.MP3
    │          09.MP3
    │          10.MP3
    │          11.MP3
    │          12.MP3
    │          13.MP3
    │          
    └─魅力民謠吉他+9
        │  00.wmv
        │  01.wmv
        │  02.wmv
        │  03.wmv
        │  04.wmv
        │  05.wmv
        │  06.wmv
        │  07.wmv
        │  08.wmv
        │  09.wmv
        │  10.wmv
        │  11.wmv
        │  12.wmv
        │  13.wmv
        │  14.wmv
        │  魅力民謠吉他 9.pdf
        │  
        └─木吉他演奏曲
                01.ge_zi_yuan_yang.mp3
                02.Quando,Quando,Quando.mp3
                03.Nobody .mp3
                04.Sorry Sorry.mp3
                05.YMCA.mp3
                06.shuo_le_zai_jian.mp3
                07.yan_hua_yi_leng.mp3
                08.hao_jiu_bu_jian.mp3
                09.qing_niao.mp3
                10.xiang_ni .mp3
                11.mo_he_bu_si_yi_da_mao_xian.mp3